My cart

0 ฿ 0
text_callus

029362800 ต่อ 5101

ธรรมโฆษณ์ ชุดตุลาการิกธรรม

ธรรมโฆษณ์ ชุดตุลาการิกธรรม

: Write a review
  • Product Code: ธรรมโฆษณ์ ชุดตุลาการิกธรรม
  • Availability: In Stock
  • ฿ 850


ธรรมะบรรยายชุดนี้ มุ่งแสดงหลักพุทธศาสนา สำหรับบุคคลผู้มีปรกติเพ่งพินิจหาเหตุผล จึงเป็นข้อธรรมะที่กล่าวเจาะจงถึงเนื้อแท้ อย่างเข้าใจง่าย และค่อยสูงขึ้นตามลำดับ ท่านที่ลองอ่านบทใดบทหนึ่งดู จะทราบได้เองว่าเป็นธรรมะที่เหมาะแก่ผู้มีการศึกษา และผู้ต้องการใช้ชีวิตการงานของตน ให้เป็นเรื่องของการปฏิบัติตัว อย่างมีหลักการ ในการจะรักษาอุดมคติ เพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้เกิดแก่ตนเอง และแก่โลกทั้งมวล
หวังว่าหนังสือนี้จะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มากและกว้างขวาง ดังมีอธิบายอยู่ในบทปาฐกถาของผู้บรรยายเองแล้ว
๐ คำนำของธรรมทานมูลนิธิ ไชยา
----------------------------------------------------------
ตุลาการิกธรรม เล่ม ๑
สมทบการผลิต ๓๐๐ บาท (๕๙๗ หน้า)
ตุลาการิกธรรม เล่ม ๒
สมทบการผลิต ๒๕๐ บาท (๖๖๙ หน้า)
ตุลาการิกธรรม เล่ม ๓
สมทบการผลิต ๓๐๐ บาท (๕๓๑ หน้า)
ชุด ๓ เล่ม ๘๕๐ บาท (ไม่รวมค่าส่ง)
ขนาดเล่ม ๒๗ x ๑๙ ซม.
สมทบทั้งชุดหรือแยกเล่มก็ได้นะคะ
----------------------------------------------------------
#สมทบการผลิต ติดต่อ online ได้ที่
ไลน์ไอดี @codhammaspace
----------------------------------------------------------
สารบัญ #คำบรรยายชุดที่ ๑ อบรมรุ่น ๒๔๙๙
๑.ใจความสำคัญของพุทธศาสนา
๒.ไตรลักษณ์
๓.อุปาทานสี่
๔.ไตรสิกขา
๕.เบญจขันธ์
๖.สมาธิ และ วิปัสสนา ตามธรรมชาติ
๗.สมาธิ และ วิปัสสนา ตามหลักวิชาในรูปเทคนิค
๘.อริยบุคคล กับ การละกิเลส
๙.พุทธศาสนา กับ คนทั่วไป
๑๐.ตุลาการตามอุดมคติ แห่ง พระพุทธศาสนา
----------------------------------------------------------
สารบัญ #คำบรรยายชุดที่ ๒ อบรมรุ่น ๒๕๐๐
๑.ความต่างระหว่างศีลธรรม กับ พุทธศาสนา
๒.หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ ศีลธรรมและศาสนา
๓.หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ การถึงพระรัตนตรัย
๔.หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ กรรมในพุทธศาสนา
๕.หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ วัฏฏสงสาร และกิเลส
๖.หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ ของเป็นคู่
๗.หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ ของเป็นคู่ (ต่อ)
๘.หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ วัตถุนิยม
๙.หลักปฏิบัติ เกี่ยวกับ โลกธรรม
๑๐.ผลการปฏิบัติถูกต้อง คือ นิพพาน ที่สุดของโลก
๐ กล่าวสรุปการบรรยาย และตอบปัญหา
----------------------------------------------------------
สารบัญ #คำบรรยายชุดที่ ๓ อบรมรุ่น ๒๕๐๑
๑.ตัวพระพุทธศาสนา
๒.ตัวพระพุทธศาสนา (ต่อ)
๓.แง่เขว ที่เกิดจากความยึดมั่น
๔.แง่เขว ที่เกิดจากความยึดมั่น (ต่อ)
๕.กามุปาทาน : ความยึดมั่น อย่างที่ 1
๖.ทิฏฐุปาทาน : ความยึดมั่น อย่างที่ 2
๗.สีลัพพตุปาทาน : ความยึดมั่น อย่างที่ 3
๘.อัตตวาทุปาทาน : ความยึดมั่น อย่างที่ 4
๙.วิธีศึกษาพุทธศาสนา เพื่อถอนความยึดมั่น
๑๐.โลกุตตรธรรม หรือ ผลของการถอนความยึดมั่น
----------------------------------------------------------
สารบัญ #คำบรรยายชุดที่ ๔ อบรมรุ่น ๒๕๐๓
๑.ความแตกต่างระหว่างศีลธรรมและสัจจธรรม
๒.กิเลส – อวิชชา
๓.ความว่างจากกิเลส
๔.มรรค – ทาง
๕.การเดินทาง
๖.จุดหมายปลายทาง
๗.วิธีเดินทางลัด
๘.อุปสรรคของการเดินทาง
๙.สมาธิภาวนา
๑๐.ผู้ชี้ทาง หนทาง และผู้เดินทาง
----------------------------------------------------------
สารบัญ #คำบรรยายชุดที่ ๕ อบรมรุ่น ๒๕๐๔
๑.หลักพระพุทธศาสนา และการเข้าถึง
๒.สิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสอน
๓.ปฏิจจสมุปบาท
๔.กรรม การเกิดใหม่ สังสารวัฏฏ์
๕.มายา กับ ของจริง
๖.อนัตตา
๗.สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้
๘.ความสัมพันธ์ของธรรมทั้งปวง
๙.ลัทธินิกาย และความเป็นมาแห่งศาสนา
๑๐.ธรรมกับตุลาการ หรือการเดินทางที่ไม่ทุกข์
๐ ตอบปัญหา
----------------------------------------------------------
สารบัญ #คำบรรยายชุดที่ ๖ อบรมรุ่น ๒๕๐๕
๑.ศีลธรรม และหลักพระพุทธศาสนา
๒.ปรัชญาของศีลธรรม
๓.สิ่งที่เรียกว่าศาสนา
๔.ประโยชน์ของศาสนา
๕.หลักสำคัญในพระพุทธศาสนา (ก.หลักทั่วไป)
๖.หลักสำคัญในพระพุทธศาสนา (ข.หลักพื้นฐาน)
๗.หลักสำคัญในพระพุทธศาสนา (ค.หลักที่ต้องเข้าใจโดยละเอียดเรื่องความไม่ยึดมั่น)
๘.หลักสำคัญในพระพุทธศาสนา
(ง.หลักปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่น)
๙.ธรรมสโมธาน :
การประชุมธรรมทั้งปวงลงในความไม่ยึดมั่น
๑๐.ธรรมสโมธาน (ต่อ) และตอบปัญหาเรื่องมิติที่สี่

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good