My cart

0 ฿ 0
text_callus

029362800 ต่อ 5101

ธรรมโฆษณ์ ชุดอตัมยตา

ธรรมโฆษณ์ ชุดอตัมยตา

: Write a review
  • Product Code: ธรรมโฆษณ์ ชุดอตัมยตา
  • Availability: In Stock
  • ฿ 900


อตัมมยตาเป็นเพชรเม็ดสำคัญที่สุด ที่ตกค้างอยู่ในพระไตรปิฎก ปิดเงียบ เก็บเงียบอยู่ในพระไตรปิฎก ทั้งที่เป็นเม็ดสำคัญที่สุด วิเศษที่สุด ประเสริฐที่สุด
.
พุทธทาสภิกขุ
.
อตัมมยตา เป็นเรื่องสำคัญสูงสุดของพุทธศาสนา
ถึงขนาดที่ว่า ถ้าไม่มีอตัมมยตาก็ไม่มีพุทธศาสนา
.
คำบรรยายชุดนี้สมควรจะได้นำออกเผยแผ่ ให้ได้เป็นที่รู้และเข้าใจกันทั่วไป เพื่อจะได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มีความสงบเยือกเย็น เพียงพอที่จะมีชีวิตเป็นสุขอยู่ได้ ในโลกที่กำลังร้อนระอุ อยู่ด้วยวิกฤตการณ์ทั้งหลาย
.
คณะผู้จัดทำหนังสือธรรมโฆษณ์
.
อตัมมยตาประยุกต์ (๓๑๓ หน้า)
อตัมมยตาประทีป (๔๒๙ หน้า)
อตัมมยตาประทีป (๓๓๘ หน้า)
สมทบการผลิต ทั้งชุด ๓ เล่ม ๙๐๐ บาท
( แยกเล่ม l เล่มละ ๓๐๐ บาท)
----------------------------------------------------------
#สมทบการผลิต ติดต่อ online ได้ที่
ไลน์ไอดี @codhammaspace
----------------------------------------------------------
- ทำไมจึงต้องพูดเรื่องอตัมมยตา
- อตัมมยตารวมเรื่องทุกเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะรู้
- อตัมมยตารวมเรื่องทุกเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะรู้ (ต่อ)
- กลิ่นไอของอตัมมยตาในธรรมทั้งปวง
- อตัมมยตาในแง่ของภาษา
- การมีและการใช้อตัมมยตาในระดับโลกิยะ
- อตัมมยตากับชีวิตประจำวันของผู้พัฒนาทุกรูปแบบ
- อตัมมยตากับสันติภาพ
- อตัมมยตาทำหน้าที่ในสัตตบถของสัตว์ทั้งหลาย
- สหายธรรมของอตัมมยตา
- อตัมมยตากับปัญหาของมนุษย์ยุคปรมาณู
- ปาฏิหาริย์แห่งอตัมมยตา
- บทช่วยจำสำหรับเรื่องอตัมมยตา
----------------------------------------------------------
ภาคต้น
- อานิสงส์ครอบจักรวาลของอตัมมยตา
- อตัมมยตา กับ พระรัตนตรัย
- อตัมมยตา กับ ไตรสิกขา
- อตัมมยตา กับ ไตรสัทธรรม
- อตัมมยตา กับ เด็ก ๆ และยุวชน
- อตัมมยตา ทั้งเพื่อชาวบ้านและชาววัด
- อตัมมยตา มีได้ในทุกสาขาอาชีพ
.
ภาคปลาย
- ปีใหม่แห่งอตัมมยตา
- ปีใหม่แห่งอตัมมยตา
- อตัมมยตา กับ ปัญหาแห่งชีวิตมนุษย์
- อตัมมยตา กับ หน้าที่ของชีวิต
- อตัมมยตา คือ อะไร
- อตัมมยตา กับ สันติภาพของโลก
- บทช่วยจำ สำหรับการศึกษาอตัมมยตา ๑๐๐ บท
- อตัมมยตา กับ การเมือง
- อตัมมยตา กับ สันติสุข
- อตัมมยตา กับ ความไม่เห็นแก่ตัว
- อตัมมยตา กับ ความมั่นคง
- อตัมมยตา กับ ชีวิตประเสริฐ
- อตัมมยตา กับ การตามรอยพระอรหันต์
- อตัมมยตา ในฐานะเป็นของขวัญวันปีใหม่
- อตัมมยตา กับ การพัฒนามนุษย์
- อตัมมยตา กับ การศึกษา
- อตัมมยตา กับ สิ่งที่เรียกว่าศาสนา
- อตัมมยตา กับ วิทยาศาสตร์
- อตัมมยตา กับ สันติภาพเงียบ
- อตัมมยตา กับ การทำลายความเห็นแก่ตัว
- อตัมมยตา กับ การทำงานให้สนุก
- อตัมมยตา กับ ปูชนียบุคคล
- อตัมมยตา กับ ปัญหาสิทธิมนุษยชน
----------------------------------------------------------
.
- อตัมมยตากถา (ความที่ไม่ต้องสำเร็จมาจากสิ่งนั้น)
- มนตราสำหรับชีวิต
- ควันหลงของอตัมมยตา
- อตัมมยตาประยุกต์
- อตัมมยตาใช้หย่าอะไรได้บ้าง
- อริยสัจและอตัมมยตากถา (อริยสัจสี่กับอตัมมยตา)
- อตัมมยตากับธรรมจักร
- อตัมมยตาเท่าที่ควรจะรู้จักกันไว้บ้าง
- เลิกอายุแล้วมาอยู่กับอตัมมยตา
- อตัมมยตาช่วยได้ในทุกกรณี
- การพัฒนาชีวิตโดยพระไตรลักษณ์ มีผลสูงสุดเป็นอตัมมโย
- ประโยชน์ของอตัมมยตา
.
อตัมมยตา
- อตัมมยตา
- อตัมมยตา
- ชีวิตใหม่และหนทางให้เข้าถึงชีวิตใหม่
- ชีวิตใหม่และหนทางให้เข้าถึงชีวิตใหม่ (ต่อ)
- หนทางที่จะเข้าถึงอตัมมยตา

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good