My cart

0 ฿ 0
text_callus

029362800 ต่อ 5101

ธรรมโฆษณ์ ชุดสมถวิปัสสนา - อานาปานสติ

ธรรมโฆษณ์ ชุดสมถวิปัสสนา - อานาปานสติ

: Write a review
  • Product Code: ธรรมโฆษณ์ ชุดสมถวิปัสสนา - อานาปานสติ
  • Availability: In Stock
  • ฿ 900


#อานาปานสติ เป็นวิหารธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่มากที่สุด จนสมควรที่จะได้นามว่าเป็น "ตถาคตวิหาร" คือเป็นวิหารธรรมของพระตถาคต
.
ว่าเป็น "อริยวิหาร" คือเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลาย
.
และว่าเป็น "พรหมวิหาร" คือเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของผู้ที่เป็นพรหม
.
พึงสังเกตว่าพรหมในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์ ซึ่งเป็นพรหมอีกประเภทหนึ่งต่างหาก จากพรหมธรรมดา แม้ที่เป็นปุถุชนซึ่งมีพรหมวิหารเป็นเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ดังที่ทราบกันอยู่ทั่วไป
.
ส่วนที่สำคัญไปกว่านั้น ยังมีต่อไปอีก คือข้อที่ว่าอานาปานสตินี้ ทำผู้ที่ยังไม่สิ้นอาสวะ ให้สิ้นอาสวะ ทำผู้ที่สิ้นอาสวะแล้ว ให้มีความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม และให้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อรวมเข้าด้วยกันทั้ง ๒ ประเภทแล้ว ทำให้กล่าวได้ว่า ในบรรดาสมาธิภาวนา ซึ่งมีอยู่ ๔ ประเภทนั้น อานาปานสติเป็นสมาธิภาวนาถึง ๓ ประเภทได้จริงๆ กล่าวคือเป็นสมาธิภาวนา ประเภททำให้อยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรม ประเภทที่ทำให้สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะ และประเภทที่ได้ทำอาสวะให้สิ้น ซึ่งจัดเป็นสมาธิภาวนา ประเภทที่หนึ่ง ที่สาม และที่สี่ตามลำดับ ยังขาดอยู่แต่ประเภทที่สองคือ สมาธิภาวนา ที่เป็นเหตุให้ได้ญาณทัสสนะอันเป็นทิพย์ มี ทิพย์ ตาทิพย์ เป็นต้น ซึ่งเราไม่ประสงค์ใน
ที่นี้ เพราะไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์แต่ประการใด
.
นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่า อานาปานสติสมาธิ เบ็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์อันเพียงพอแก่ความต้องการของบุคคล ผู้ประสงค์จะทำความดับทุกข์ โดยแท้จริง
.
สรุปความสั้นๆ ว่า อานาปานสติ เป็นประโยชน์ถึงที่สุด ทั้งแก่บุคคลที่ไม่สิ้นอาสวะ และบุคคลที่สิ้นอาสวะแล้ว นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างน่าอัศจรรย์ที่เดียว
.
อานาปานสติภาวนา (น.๕๒๑)
#ธรรมโฆษณ์ l พุทธทาสภิกขุ
----------------------------------------------------------
สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
อานาปานสติภาวนา
อานาปานสติบรรยาย - อภิปราย - สัมมนา - สาธิต
สมทบการผลิต ทั้งชุด ๓ เล่ม ๙๐๐ บาท
(แยกเล่ม l เล่มละ ๓๐๐ บาท)
----------------------------------------------------------
#สมทบการผลิต ติดต่อ online ได้ที่
ไลน์ไอดี @codhammaspace
----------------------------------------------------------
- ทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนา
- ข้อควรทราบก่อนการลงมือปฏิบัติ
- วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป
- การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน
- การปฏิบัติในอิริยาบถยืน
- การปฏิบัติในอิริยาบถนอนและอื่น ๆ
- สรุปโครงร่างและการปฏิบัติในผลนั้น
- การปฏิบัติเพื่อความมีจิตว่าง
- การปฏิบัติเพื่อเห็นตถาตา
- การเห็นเป็นสักว่าธาตุ
- การเห็นความเป็นอิทัปปัจจยตา
- ธรรมสัจจะของสมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
----------------------------------------------------------
ภาคนำ
- การมีศีล และธุดงค์
- บุพพภาคทั่วไป ของการเจริญสมาธิ
- ความมุ่งหมายอันแท้จริงของบุพพกิจ
- บุพพกิจโดยเฉพาะของการเจริญสมาธิ
.
ภาคอานาปานสติภาวนา – จตุกกะที่ ๑ กายานุปัสสนา
- อานาปานสติ ขั้นที่หนึ่ง การกำหนดลมหายใจยาว
- อานาปานสติ ขั้นที่สอง การกำหนดลมหายใจสั้น
- อานาปานสติ ขั้นที่สาม การกำหนดลมหายใจทั้งปวง
- อานาปานสติ ขั้นที่สี่ การทำกายสังขารให้รำงับ
.
ภาคอานาปานสติภาวนา - จตุกกะที่ ๒ เวทนานุปัสสนา
- อานาปานสติ ขั้นที่ห้า การกำหนดปีติ
- อานาปานสติ ขั้นที่หก การกำหนดสุข
- อานาปานสติ ขั้นที่เจ็ด การกำหนดจิตตสังขาร
- อานาปานสติ ขั้นที่แปด การทำจิตตสังขารให้รำงับ
.
ภาคอานาปานสติภาวนา – จตุกกะที่ ๓ จิตตานุปัสสนา
- อานาปานสติ ขั้นที่เก้า การรู้พร้อมซึ่งจิต
- อานาปานสติ ขั้นที่สิบ การทำจิตให้ปราโมทย์
- อานาปานสติ ขั้นที่สิบเอ็ด การทำจิตให้ตั้งมั่น
- อานาปานสติ ขั้นที่สิบสอง การทำจิตให้ปล่อย
.
ภาคอานาปานสติภาวนา – จตุกกะที่ ๔ ธัมมานุปัสสนา
- อานาปานสติ ขั้นที่สิบสาม การเห็นความไม่เที่ยง
- อานาปานสติ ขั้นที่สิบสี่ การเห็นความจางคลาย
- อานาปานสติ ขั้นที่สิบห้า การเห็นความดับไม่เหลือ
- อานาปานสติ ขั้นที่สิบหก การเห็นความสลัดคืน
.
ภาคผนวก
- ผนวก หนึ่ง ญาณเนื่องด้วยอานาปานสติ ๑๑ หมวด
- ผนวก สอง การตัดสัญโญชน์ ของอริยมรรคทั้งสี่
- ผนวก สาม พระพุทธวจนะ เนื่องด้วยอานาปานสติ
- ผนวก สี่ บทสวด อานาปานสติปาฐะ แปล
----------------------------------------------------------
#อานาปานสติบรรยาย - อภิปราย - สัมมนา - สาธิต
สารบัญ
- การบรรยาย - อภิปราย - สัมมนา - สาธิต เกี่ยวกับอานาปานสติขั้นที่ ๑-๒-๓
- การบรรยาย – อภิปราย – สัมมนา - สาธิต เกี่ยวกับอานาปานสติขั้นที่ ๔ ในขั้นริเริ่ม
พุทธพจน์เกี่ยวกับอานาปานสติที่เนื่องด้วยพระพุทธเจ้า
- การบรรยาย – อภิปราย – สัมมนา - สาธิต เกี่ยวกับอานาปานสติขั้นที่ ๔ (ต่อ)
- การบรรยาย – อภิปราย – สัมมนา - สาธิต เกี่ยวกับอานาปานสติขั้นที่ ๔ แต่ต้นจนปลาย
- การบรรยาย – อภิปราย – สัมมนา - สาธิต เกี่ยวกับอานาปานสติหมวดที่ ๑ ทั้ง ๔ ขั้น
- การบรรยาย – อภิปราย – สัมมนา - สาธิต เกี่ยวกับอานาปานสติขั้นที่ ๕-๖-๗
- การบรรยาย – อภิปราย – สัมมนา - สาธิต เกี่ยวกับอานาปานสติขั้นที่ ๘
- การบรรยาย – อภิปราย – สัมมนา - สาธิต เกี่ยวกับอานาปานสติขั้นที่ ๙-๑๐
- การบรรยาย – อภิปราย – สัมมนา - สาธิต เกี่ยวกับอานาปานสติขั้นที่ ๑๑-๑๒-๑๓
- การบรรยาย – อภิปราย – สัมมนา - สาธิต เกี่ยวกับอานาปานสติขั้นที่ ๑๔
- การบรรยาย – อภิปราย – สัมมนา - สาธิต เกี่ยวกับอานาปานสติขั้นที่ ๑๕
- การบรรยาย – อภิปราย – สัมมนา - สาธิต เกี่ยวกับอานาปานสติขั้นที่ ๑๖
- บทสวดมนต์แปล อานาปานสติปาฐะ

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good