My cart

0 ฿ 0
text_callus

029362800 ต่อ 5101

ธรรมโฆษณ์ ชุดธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย

ธรรมโฆษณ์ ชุดธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย

: Write a review
  • Product Code: ธรรมโฆษณ์ ชุดธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย
  • Availability: In Stock
  • ฿ 500


สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย
สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
ถ้าใครได้ฟังความข้อนี้
ก็คือได้ฟังทั้งหมดในพระพุทธศาสนา
ถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้
ก็คือได้ปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนา
ถ้าได้รับผลจากการปฏิบัติข้อนี้
ก็คือได้รับผลทั้งหมดในพุทธศาสนา
.
พุทธทาสภิกขุ #แก่นพุทธศาสน์
ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา
ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เล่ม ๒ (น.๑๘)
----------------------------------------------------------
ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย (เล่ม ๑-๒)
สมทบการผลิต เล่มละ ๒๕๐ บาท
----------------------------------------------------------
#สมทบการผลิต ติดต่อ online ได้ที่
ไลน์ไอดี @codhammaspace
----------------------------------------------------------
#สารบัญ ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย (เล่ม ๑)
- พุทธศาสนาช่วยเรายุคปัจจุบันได้อย่างไร
- พุทธศาสนาระดับที่ทุกคนควรรู้
- ธรรมะเป็นของคู่กับชีวิต
- ทำอย่างไร ธรรมะจึงจะคู่ไปกับชีวิต
- ชาติและโลกตามความหมายของพุทธศาสนา
- การมองสิ่งทั้งปวงในด้านใน
- “ทางสายกลาง” ในความหมายอย่างพุทธศาสนา
- ผลวิเศษที่เดินใน “ทางสายกลาง”
- การถือศาสนา กับ การถึงธรรม
- สนใจในพระพุทธศาสนา ทำไม อย่างไร
- พุทธศาสตร์ กับ จริยธรรมสากล
- ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า “ธรรม” เพียงคำเดียว
- สันติภาพขึ้นอยู่กับ “ธรรม” เพียงสิ่งเดียว
- มนุษย์จะต้องปฏิบัติต่อธรรมอย่างไร จึงจะมีความสุข
- เทคนิคแห่งความเป็นมนุษย์
- ตอบปัญหาธรรมะ – กลุ่มพุทธศาสตร์ฯ จุฬาฯ (ครั้งที่ ๑)
- ตอบปัญหาธรรมะ – กลุ่มพุทธศาสตร์ฯ จุฬาฯ (ครั้งที่ ๒)
- ตอบปัญหาธรรมะ – นิสิตและอาจารย์ ที่จุฬาฯ
----------------------------------------------------------
#สารบัญ ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย (เล่ม ๒)
หมวด ๑.ชุดแก่นพุทธศาสน์
- ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา
- ความว่าง
- วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่าง
.
หมวด ๒.หลักธรรมสำหรับนักศึกษา
- ยอดปรารถนาของมนุษย์
- หลักธรรมสำหรับนักศึกษา
- หลักธรรมสำหรับนักศึกษา (ต่อ)
.
หมวด ๓.ธรรมกถา
- ธรรม คือ พระเจ้า
- การสอนธรรมะในมหาวิทยาลัย
- พุทธวิหารที่มหาวิทยาลัย
- มหรสพทางวิญญาณ
- “ธรรม” เพียงคำเดียว
.
ภาคผนวก :ธรรมะกับเรา

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good