My cart

0 ฿ 0
text_callus

029362800 ต่อ 5101

ธรรมโฆษณ์ ชุดสุญญตาปริทรรศน์

ธรรมโฆษณ์ ชุดสุญญตาปริทรรศน์

: Write a review
  • Product Code: ธรรมโฆษณ์ ชุดสุญญตาปริทรรศน์
  • Availability: In Stock
  • ฿ 600


#ไม่ต้องหนีทิ้งโลกให้อยู่ในโลกด้วยชัยชนะ ท่านต้องการให้อยู่ในโลกนั้นด้วยชัยชนะ แม้บางครั้งเราจะหลีกออกมาชั่วคราวมาหาวิชา หาหนทางการต่อสู้ แล้วก็จะต้องไปรบมันให้ชนะ แล้วก็อยู่ในโลกด้วยมีชัยชนะ ไม่เช่นนั้นจะไปอยู่ที่ไหนได้ ก็ต้องอยู่ในโลกนี้ แล้วก็อยู่ด้วยชัยชนะ ด้วยสิ่งต่างๆ ที่จะมาทำอันตรายเรา บีบคั้นเรา
.
#อย่าพูดว่าต้องหนีโลกจึงจะศึกษาพุทธศาสนา ต้องแก่เฒ่าเสียก่อน หรือต้องไปบวชเสียก่อน หรือบางทีก็พูดว่ามันแบ่งกันคนละเรื่อง ถ้าอยู่ในโลกต้องศึกษาเรื่องโลก ไม่เหมือนกับอยู่ที่สวนโมกข์ อย่างมีคือความโง่ของคนพูด คือเข้าใจผิดเกิน ๑๐๐% อยู่ที่ไหนก็ตาม ชีวิตก็จะเป็นบทเรียนสำหรับศึกษาทั้งนั้น ควรจำไว้ แล้วก็ศึกษามันทันทีให้ประสบชัยชนะ
.
ถ้าที่ตรงนั้นไม่สะดวกขยับมาตรงนี้หน่อยก็ได้ เพื่อตั้งตัว เหมือนว่าเราหัดยิงปืนที่ตรงไหนก็ได้ แต่เราก็ต้องยิงที่มันมีขโมย #มีความทุกข์ที่ไหนต้องดับทุกข์ที่นั่น เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวโลกหรือหนีโลก หรือทิ้งโลกอย่างที่เขาพูดๆ กัน
.
ที่ถูก ต้องกลับไปทำงานในโลกด้วยชัยชนะก็พอแล้ว ถ้ามันยังชนะไม่ได้ก็ทำต่อไป พร้อมไปกับการทำการงานแล้วศึกษาค้นคว้าเพื่อมีทำพร้อมกันไปกับการทำงานโดยอาศัยตัวการงานเป็นบทเรียนไปเสียเลยไม่ต้อง ๒ เรื่อง ๓ เรื่องเป็นเรื่องเดียวอยู่เรื่อย ชีวิตเป็นบทเรียนอยู่เรื่อย ทำให้มีเรื่องเดียวคือเรื่องทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้น ถึงชั้นนี้ไม่พูดแล้วเรื่องฆราวาสและบรรพชิต หรือเรื่องอยู่ป่าหรืออยู่บ้านไม่พูดจะพูดแต่เรื่องมีความรู้หรือความดับทุกข์ มีทุกที่ไหนก็ต่อสู้และดับทุกข์ที่นั่น พอกันทีให้จำไว้ว่าทำอะไรให้มีขอบเขตที่พอเหมาะ
.
สุญญตาปริทรรศน์ เล่ม ๑ (น.๑๖๒)
พุทธทาสภิกขุ
----------------------------------------------------------
สุญญตาปริทรรศน์ (เล่ม ๑-๒)
สมทบการผลิต เล่มละ ๓๐๐ บาท
----------------------------------------------------------
#สมทบการผลิต ติดต่อ online ได้ที่
ไลน์ไอดี @codhammaspace
----------------------------------------------------------
#สารบัญ สุญญตาปริทรรศน์ เล่ม ๑
- การบวช คือการฝึกกระทำเพื่อผู้อื่น
- การบวช คือการพักผ่อนทางวิญญาณ
- ความว่างจากตัวกู คือการพักผ่อนทางวิญญาณ
- การพักผ่อนทางวิญญาณ คือความหมายของนิพพาน
- ความว่างจากตัวกู คือความเต็มของสติปัญญา
- ความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นสติปัญญาสุดยอดอยู่ในตัวของมันเอง
- ความกำกวมของภาษา เป็นสิ่งที่ควรระวัง
- ผลการค้นคว้า เกี่ยวกับการยึดมั่นถือมั่น
- ขอบเขตของการค้นคว้าทางวิญญาณ
- การค้นคว้าทางวิญญาณมีจุดมุ่งหมายตรงไปยังความว่างจากตัวกู
- ยูโดทางวิญญาณ
- การทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง
- ทำไมจึงใช้คำว่า จิตว่าง
- ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานด้วยจิตว่าง
- ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานด้วยจิตว่าง (ต่อ)
- การยกผลงานให้แก่ความว่าง
- กินอาหารของความว่าง
- ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวที
- รู้จักความตายให้ถูกต้อง
- รู้จักความตายให้ถูกต้อง (ต่อ)
- ความหมายอันสับสนระหว่างความตายกับความอยู่
- โวหารพูดเกี่ยวกับความว่างหรือความตายที่สำคัญที่สุด
- การเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง
- การเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง จะสำเร็จประโยชน์ได้โดยวิธีใด
- การเป็นอยู่ด้วยจิตว่าง จะสำเร็จประโยชน์ได้โดยวิธีใด (ต่อ)
- ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือพื้นฐานทั่วๆ ไป
----------------------------------------------------------
#สารบัญ สุญญตาปริทรรศน์ เล่ม ๒
คำบรรยาย พ.ศ.๒๕๑๒ ต่อจากสุญญตาปริทรรศน์ เล่ม ๑
- ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ อิทธิบาทข้อที่ ๑ ฉันทะ
- ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ อิทธิบาทข้อที่ ๒ วิริยะ
- ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ อิทธิบาทข้อ ๓ - ๔
- ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ สัมมัปปธาน ๔ จิตตะ วิมังสา
- ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ สติปัฎฐาน ๔
- ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ อินทรีย์และพละ ๕
- ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘
- ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือ จะปฏิบัติธรรมให้ครบถ้วนได้อย่างไร
- ธรรมะในฐานะที่เป็นตัวชีวิต
- ธรรมประยุกต์
- ธรรมประยุกต์ (ต่อ)
- อานาปานสติประยุกต์
- ธรรมประยุกต์ในลักษณะที่เป็นการสรุปความ
- การจำพรรษาและการออกพรรษาที่เป็นธรรมประยุกต์
.
ภาคผนวก : สุญญตาธรรม
- สุญญตาเป็นเรื่องทั้งหมดของพุทธศาสนา
- สุญญตาเป็นเรื่องทั้งหมดของพุทธศาสนา (ต่อ)
- เรื่องเกี่ยวกับสุญญตา คือพุทธศาสนาเดิมแท้
- สุญญตาเกี่ยวกับปริยัติ
- สุญญตาธรรมจำเป็นแก่ฆราวาส
- สุญญตาธรรมจำเป็นแม้แก่ฆราวาส (ต่อ)
- สุญญตาธรรมจำเป็นแก่คฤหัสถ์
- สุญญตาธรรมสำหรับวนปรัสถ์และสันยาสี
- สรุปสุญญตาธรรมแต่ต้นจนตลอด
- สุญญตาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
- หัวใจของการปฏิบัติเกี่ยวกับสุญญตา
- สิ่งที่เรียกว่าสติ เพียงคำเดียว
- ตอบปัญหาพระภิกษุ นิสิตจุฬาฯ

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good