My cart

0 ฿ 0
text_callus

029362800 ต่อ 5101

ชุดธรรมะใกล้มือ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา

ชุดธรรมะใกล้มือ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา

: Write a review
  • Product Code: ชุดธรรมะใกล้มือ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา
  • Availability: In Stock
  • ฿ 60


ชุดธรรมะใกล้มือ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา
เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเป็นเรื่อง ความจริงของ ธรรมชาติ เป็นอย่างนั้น ธรรมชาติ แสดงอาการให้เห็นอยู่คล้ายกับว่ามันก็ตะโกนบอกอยู่ว่าเป็นอย่างงั้น แต่มนุษย์ไม่เห็น ไม่ได้ยินและเข้าใจ ฉะนั้นจึงได้ทำไปในทางตรงกันข้าม
.
อย่างที่เดี๋ยวนี้ทำอย่างกับว่าเป็นนิจจังเป็นของเที่ยงอย่างที่ต้องการ เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ เป็นอัตตาได้เป็น ตัวกูของกู ตามที่กูต้องการ มันคิดนึกและรู้สึกแต่อย่างนี้ เพราะไม่ได้เรียนรู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาติ อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และนำมาสอน
.
เมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริง ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างไร ชีวิตจิตใจเป็นอย่างไร ตามธรรมชาติ ก็จะปฏิบัติผิดต่อสิ่งต่างๆ หมด ยิ่งโต ก็ยิ่งโง่ ยิ่งโต ยิ่งโง่ ยิ่งหลง ก็ ยิ่งทำผิดในสิ่ง ทั้งปวง ที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
.
พุทธทาสภิกขุ
.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good